اشعارفرهنگی          

از : حبیب یوسفی        

                    

 

http://www.afghanpoem.com

 

Afghanpoem.com