اشعارفارسی & انگلسی

از: حبیب یوسفی

 

فیش فیش

***

جیکی چن

***

شعر عصر جدید

***

بورنگ

***

دمج

***

اکسکیوزمی

***

فیانس

***

هک

*****

 

hug

*****

 اگنور--

*****

در زبان فارسی ing استعمال

*********

ماه پری

*****

شیر و شکر

*****

سُرنی--

******

سو وت از دت

******

تلاش در خارج

******

وُلفیر

********

what is wrong with you

******

یس آ ام

 

*****

 

 

 

MY GUEST BOOK

http://www.afghanpoem.com

Afghanpoem.com

Afghan Poem

Source of Entertaining Dari Poems.

Hit Counter