آن یار         

آن  یار  پاک  سیرت  از  یاد برده مارا

احوال  ما  نپرسد  ازغم  فسرده  مارا                        

موج  خیالش  آمد  در  بحر اشک رفتم

گویا  بدست  طوفان امشب  سپرده  مارا                        

 ازهجر او نمودم  ، باری اگر شکایت  

                     در جمع  عشقبازان  رسوا  شمرده  مارا                                           

من خود ضعیف وزارم زان یار دل  فگارم

بار  غم  فراق  اش  از  بس  فشرده  مارا                    

گفتم که شرح هجران گویم شبی به جانان

کو همت بیان و کو دل و گرده مارا                      

از  چشم فتنه بارش، ز  ابروی  دم مارش

        صد تیر ای عزیزان در سینه خورده مارا                                 

جُز شوق روی جانان در سینه آرزو نیست

در  ماجرای  عشقش  تا که  گُمرده مارا                         

بی عشق ای (حبیبا ) هرگاه که زنده باشی

 اندر حساب گیرند حقا که مُرده مارا                             

شعر از حبیب یوسفی

http://www.afghanpoem.com