آنکه را دل    

آنکه را دل آرزو دارد نمی آید چرا؟

 با خیالم  گفتگو  دارد  نمی  آید  چرا؟                          

چند  گویم  که بیآید ،او نیأید  دوستان

هرکس از خود آبرو دارد نمی آید چرا؟                     

قد  بلند  ،گیسو  کمند  و  نازنین و دلربا

بهتر از گُل رنگ و بو دارد نمی آید چرا؟                   

از فراق اش اشک ریزد دیده ام با اشتیاق

راه   او  را   شُستشُو  دارد  نمی  آید  چرا؟              

 من  خمار  باده  و  آن  ساقی  مغرور  دل 

خُم  می  اندر  سبو  دارد  نمی  آید  چرا؟                   

رنج عشق وعاشقی هرچند  باشد جان گداز

لیک  فرجان  نیکو  دارد  نمی  آید  چرا؟                  

بوسه با پیغام باشد چون نوشتن روی یخ

دل خبر گرچه از او دارد ؛ نمی آید چرا                     

گفت حبیب آن یار زیبا رو اگر آید بخیر

قصه های مو به مو دارد ، نمی آید چرا؟                  

شعر از: حبیب یوسفی

http://www.afghanpoem.com