عاشق خسته         

عاشق خسته به پُرسان ضرورت دارد

 همچو برگ که به باران ضرورت دارد                       

خال بر کُنج لب خود زده یی ای مه ناز

گنج حسن تو به دربان ضرورت دارد                        

 بر سر دیده من تو قدم از مهر گذار

 که مریض تو به درمان ضرورت دارد                      

آمد و رفت تو ام میبرد تا مرز جنون

خار خُشکیده به طوفان ضرورت دارد                      

 کاش چون دکمه مرا جای دهی بر یخن ات

دل  بدان  چاک  گریبان  ضرورت  دارد                   

  گاهی ای دوست به رویای من خسته بیا  

تن حسرت کش من ،جان ضرورت دارد                    

گیسوی ناز تو پیچانده مرا در خم وپیچ

شانه ، بر  زُلف  پریشان  ضرورت  دارد               

از سر لطف به حبیب ات بنما رحم بَتا

شده بیچاره ،به احسان ضرورت دارد                     

شعر از : حبیب یوسفی        

http://www.afghanpoem.com