ای گُلرخان

ای گُلرخان جفا را از سر بدر نمایید

اندر مسیر عُشاق   باری گذر  نمایید                

با خنده و مُحبت پاسخ دهید به عاشق

با عشق روز خودرا صبح و دیگر نمایید              

گر شکوه مینماید عاشق ز جور معشوق

با بوسه این حکایت را مختصر نمایید                  

  چون موم میشود سنگ از صبر و استقامت

بر  قلب هم   چو باران باید  اسر نمایید                 

چون بلبل خوش آواز بگشوده بال پرواز

آهنگ   زندگی  را  مستانه  سر  نمایید                   

از  عشق  قصه  گویید  آیین  نو  بجویید

هم قصه های شیرین شیر و شکر نمایید                  

سرشارومست مدهوش غم را کنید فراموش

بیرون شوید از خویش هرسو سفر نمایید                  

همچون  گُل  شقایق  مثل  حبیب  عاشق

در  راه  یار  و  یاری  سینه  سپر نمایید               

شعر از حبیب یوسفی

http://www.afghanpoem.com