ای نام نگارینت                      

ای نام  نگارینت  عنوان  کتاب  من

هر نکته حرف توتعبیر به خواب من                                                   

 من چشم براه و تو خوابیده به رویا ها 

 با شد که تو باز آیی از بهر جواب من                                                 

  یک بوسه بده از لب تا روزشود این شب

  ای جام لبان  تو  چون  جام  شراب  من                                                   

در بزم  حریفانم  جا نا   به  تو  میزیبد

بر لب چو بری نامم حتی به غیاب من                                                  

  هوسروه گُل اندامم بنموده یی سرسامم

 از گردش چشمت بس  بردی تب و تاب من                                            

آخر  تو ترحم کن بگذر ز   جفا  کاری

تا چند تو میکوشی در رنج وعذاب من                                              

یک بار در آغوشت بر گیر مرا از ناز

تا اشک نریزد باز از چشم پُر آب من                                                   

این شعر حبیب تو شد هدیه به چشمانت

 با دیدن خود افزون بر عیش و شباب من                                            

شعر از حبیب یوسفی

 

http://www.afghanpoem.com