ای همسفر خوبم     

ای همسفر خوبم  ای  یاور  تنهایی

من منتظرات هستم تا در نظر ام  آیی                     

مستم  ز خیال  تو  مشتاق   جمال  تو

تاچند  چنین  باشم   در حالت   رویا یی                     

یک شب به بر من آی احوال مرا میپرس

کز آن لب شیرین ات هر سو شکر افزایی                      

تصویر  تورا  در  چشم بگذاشته  میبینم  

با خویش چنین گویم الحق که تو زیبایی                        

یا بوسه  بده  از لب یا گردن ورخسار ات

من مانده  به دستور ات تا امر بفرمایی                         

ای سرو قد مهرو ،سیمین تن مشکین مو

من محوه تو گردیدم از بس که دل آرایی                       

دل بردی و جانم را بستی به نگاه خویش

ای شوخ جفا پیشه وای ماهرُخ ترسایی                        

 صد بار {حبیب }ات گفت یک بار بیا در بر 

 رحم  بنما  ای  جان  بر  عاشق   سودایی                     

شعراز: {حبیب} یوسفی

http://www.afghanpoem.com