به چی؟

به چی؟ مانند کنم حُسن دل آرای تُرا

من شوم صدقه بتا ،آن قد و بالای تُرا                    

کیش  کافر که تو داری نبوُد عیب درآن

میزنم بوسه شوق ،درب  کلیسای تُرا                     

جان اگر بر لبم آید به هواخواهی تو

میکشم  در دل خود بار تمنای تُرا                       

بخرام ای مه طناز که زیبنده توست

تا  نمایم  بسر و دیده  تماشای  تُرا                      

خم گیسوی تو آتش به دل من انداخت

کاشکی  شانه شوم زُلف چلیپای ترا                    

گفته بودی که صبا در بر من میایی

 از چی باور بکنم؟  وعده فردای تُرا                    

غنچه لب بگُشا،حرف بزن ،معُجزه  کن

تا که من بوسه زنم لعل مسیحای تُرا                     

قدم ای شوخ بنه   بر سر چشمان حبیب

که کنم سرمه چشم ،خاک کف پای ترا 

شعر از حبیب یوسفی         

http://www.afghanpoem.com