بجُز وصال     

بجُز وصال تو من مال وزر نمی خواهم

 چو ماه روی تو باشد سحر نمی خوام                            

خیال  صورت  زیبای  توست  در خاطر

  در این مناظره نقش دیگر نمی خواهم                          

تو باشی و من و جام می و شب مهتاب

همین بس است ازین بیشتر نمی خواهم                     

به  یاد  روی  تو  اندر  حصار  دل بندم

خوشم به کُنج قفس ،بال و پر نمی خواهم                  

سخن  بگو  که  من  آشفته  کلام  توام

چوهست شهد لب تو، شکر نمی خواهم                   

نصیحت ام مکن ای ناصح بلند اندیش

که من به عشق خود از کس نظر نمی خواهم            

تو   تابلوی   ظریفی   که  آفریده  خدا

 دیگر  زاهل  هنر  من  اثر  نمی  خواهم                   

گهی به تیر نگاهت بزن به قلب (حبیب

زچشم  شوخ تو غیر از شرر نمی خواهم               

شعر از حبیب (یوسفی

http://www.afghanpoem.com