باز عید آمد

باز عید آمد و دل خُرم و شادان گردید

نُقل  بوسه  ز لب یار  فراوان  گردید                      

همه فرخنده و بالنده روان جانب هم

موقع  دیدن  دیدار  عزیزان  گردید                       

 وصل عُشاق مُیسر شده ازپرتوه عید   

بلبل از دیدن گل مست و غزلخوان گردید                  

کلچه روی و لب قند و زنخدان شکر

  همه  حاضر به  پزیرایی مهمان کردید                    

مستی و بیخودی و شور هیاهو هرسو

رونق   کاسبی   باده  فروشان  گردید                  

تا به لبخند لب یار شده  باز چوگُل

 رنگ لعل لب او لعل بدخشان گردید                  

بیوفایی  ندهد  زیب  پری  رویان  را

وقت پیغام و خط و نامه  و پرسان گردید            

گفت حبیب عید همه شاد و مبارک بادا

 وقت خوش بهر شما یکسره خواهان گردید               

شعر :از( حبیب یوسفی       

http://www.afghanpoem.com