باز امشب           

باز امشب از  غمت  طوفان  بپا  خواهم  نمود

تا  جواب  از تو نیاید  گریه ها  خواهم  نمود                         

ترس از آن دارم که تو بد نام گردی ای صنم

ورنه  نامت را بهر سو من صدا خواهم نمود                          

گر نیایی  من  بمیرم  ور  بیایی  جان  دهم

در دو حالت زندگی را من ودا خواهم نمود                           

کوشیش عاشق در این است که نرنجی تو زمن

آنچه دستور  تو باشد  من  بجا  خواهم  نمود                       

بوسه ء  دادی   مرا   در  عالم رویا   بخواب

من  تمام  عمر  با  آن  اکتفا  خوام   نمود                       

 شوق دیدار تو مارا برده  تا مرز جنون

میروم تا  این سفر را تا کجا خواهم نمود                        

ابتدا در یک نگاه کردی مرا مفتون خویش

تو  ببین  آن  ابتدا  را  انتها  خوام  نمود                     

از جفا بگذر حبیب ات را میازار ای پری

  تاقیامت من برای تو دعا خواهم نمود                           

شعر از: حبیب یوسفی

http://www.afghanpoem.com