بی نهایت

بی نهایت  دوستت  دارم  بُتا  ، پنهانکی

اشک میریزم زهجران  تو من ،  بارانکی

 رسم  تشریفات زیبا  نیست  بین عاشقان

عرض میدارم حضورات درد دل، پلوانکی

گفته ای پیش کسان که دل زعشقت بر کنم

حُکم فرما من سپارم این دل نالان ،به کی؟

 نیست تأثیر شراب ای شوخ در جام وسبو

 تا نیایی در برم من  میخورم  ، اودانکی  

مینویسم   شعر عشقت  دفتر  و  دیوانکی    

شرم را بگذاراکنون سرخوش وسرشارباش

مست مستان رقص بنما هر طرف ،میدانکی

درراه عشق است شجاعت همچوپُل سوی هدف

میبرم   نام   تورا   در هر  طرف  پُرسانکی

تا {حبیب} است و تویی بامن چی غم ازروزگار

ورنه  کی  گردد  مُییسر  وصل  تو آسانکی

شعر از حبیب یوسفی

http://www.afghanpoem.com