بیا سرود بخوانیم

بیا  سرود  بخوانیم  به  افتخار  وطن

که لاله سر زند هرسو ز  نو بهار وطن

بیا  که  سفسطه   کینه  را  ز دل بکشیم

به پاس مادر مسکین و  داغ دار  وطن

بیا  که غیر خدا تکیه ما به کس نکنیم

که تا  درست شود  باز  کار و بار وطن

بیا  که   دُزد   نیاید   دیگر   به خانه ما

شویم  هردو چو  ، سرباز پاسدار وطن

بیا  که  هر  دوی  ما  اتفاق  پیشه  کنیم

به  ضد  خصم  زبون  ستم  شعار  وطن

بیا  که  کودک  افغان  دیگر  نریزد اشک

برای   لقمه   نان،   گوشه  وکنار  وطن

بیا  سلاح   بگزاریم   قلم   به   کف  گیریم

بس است فزوده به این رنج بی شمار وطن

بیا { حبیب } که  با کوشیش وتلاش و اُمید

نوید  صلح  دهیم سر   به بیشه  زار  وطن  

شعر از: حبیب  یوسفی

http://www.afghanpoem.com