بوسه از لعل لب      

بوسه از لعل لبت یار تقاضا دارم

عفوه فرما تو اگر خواهش بیجا دارم                   

تو که با ناوک مژگان زده ای بر دل من

جان بقربان دوچشم تو چی پروا دارم                    

نروم غیرسر کوه تو از بهر وصال

تاکه زنجیر سر زُلف تو در پا دارم                        

تا نیای به برم اشک  بریزم هردم

حیرتم   کُشت که  مگر دیده دریا دارم                    

من خُمارم  که مرا  می  ندهد آرامش 

از  شراب  لب  تو  نشه  مینا  دارم                         

گر نیایی  تو  به  پیغام دلم  شاد نما

گز پیام تو تو خوشی در دل شیدا دارم                      

با تو یکزره مرا نیست غم از عالم دون

تا تو باشی به برام عیش مهیا  دارم                         

عاشقان را نبود چاره بُجز صبر {حبیب

ورنه  کی  حوصله  مردم  دنیا  دارم                       

  شعر از حبیب {یوسفی            

http://www.afghanpoem.com