چی گونه

تو را چی گونه فراموش میکند دل من

همیشه جام غمت نوش میکند دل من

بخاطر تو اگرخلق دشمن اند چی باک

کجا به حرف کسی گوش میکند دل من

همیشه از تو و از هجر تو سخن گوید

مرا  بیاد  تو  مدهوش  میکند  دل من

کتاب  عشق ترا هر ورق که  میخوانم

زگریه هر صفحه را پوش میکند دل من

چو  شکوه  سر  بدهم  میکند  تسلی یم

 مرا به نفع تو(خاموش )میکند دل من

اگر  خیال  دیگر  بر  سرم  شود  پیدا

به چال و حیله ام مغشوش میکند دل من

بهر کجا که تو باشی مرا تو همسفری

 غبار رنج تو بر دوش میکند  دل من

 اگر  شبی  تو  بیایی  در  آستان  حبیب 

تو را  بناز  در  آغوش  میکند  دل من

شعر از :حبیب یوسفی

http://www.afghanpoem.com