چون تو زیبا

چون تو زیبایی دل بیچاره را تقصیر نیست

دل گرفتار است و مارا غیر ازین تدبیر نیست                 

ناصح ام هردم نصیحت میکند بر ترک عشق

بر  دل  سرگشته  من  زره  تأثیر  نیست                      

قلب  عاشق  میتپد  هردم  بیاد  روی  یار

در میان عاشقان فرق جوان وپیر نیست                      

گرده یی  زندانیم  در  زلف  پیچانت  بتا

تا که این زولانه باشد حاجت زنجیر نیست                    

ای  بت  زیبا  وفا  کن  گرچه  هستی  بیوفا

باز هم ای راحت جان و دل من دیر نیست                   

میکُشی  با  هر نگاه  خود مرا  دیونه وار

تیغ ابرویت به تیزی کمتر از شمشیر نیست                 

از  همه   زیبایی   عالم تویی   تنها اُمید

          غیر فکرت در خیال من دیگر تصویر نیست                         

از  جفایت  جان  به  لب گشته حبیب بی نشان

شرح هجران مُشکل است وطاقت تحریر نیست

شعر از : حبیب یوسفی            

http://www.afghanpoem.com