دیدار

خدا قسمت کند دیدار اورا

 که  بینم  چهره   گُلنار  اورا

بگیرم من به بر اورا ز شادی

کنم  بوسه لب  رخسار  اورا

به لبخندی دلم را برده ازکف

ستایش میکنم این کار اورا

نمی نالم من از شرم زمانه

نگویم من به کس اسرار اورا

اگرچه جز جفا از وی ندیدم

غنیمت  میشمرم  آزار  اورا

عزیزان خارو زارم از فراق اش

بصد  گُل  کی فروشم خار اورا

خریدم سالها  ناز اش به حسرت

خدا  گرمی  دهد  بازار  اورا

حبیب هردم نویسد شعر از شوق

که  تا  خواند  نگار  اشعار  اورا

شعر :از حبیب یوسفی

http://www.afghanpoem.com