ای سرو رسا

ای سرو رسا دامن کوتا بتو زیبد

رفتن  به  چمن  دیدن گلها بتو زیبد                

درجمع عزیزان چو بیایی تو به صد ناز

جام می   و  نوشیدن  مینا  بتو زیبد               

یک بوسه اگر لُطف نمایی تو به عاشق

جان گر بنمایی تو تقاضا به تو زیبد                

مروارید  و الماس  طلا  لعل وجواهر

  آنچه  که  بود  در همه دنیا بتو زیبد                  

چون کبک خرامیدن تو دل زکفم بُرد

آن قامت موزون و دل آرا بتو زیبد                 

من هیچم و تو پادشاه حُسن دل انگیز

عاشق شده ام  گر من شیدا بتوزیبد                

لبخند شکر بار تو را صدقه شوم من

دل را که ربودی تو به یغما بتو زیبد                

تو کاتب تقدیر و (حبیب )است غلام ات

  در دفتر قلبم خط و امضا بتو زیبد

شعر از : حبیب  یوسفی                

http://www.afghanpoem.com