امتحان

در عشق آدمی به وفا امتحان شود

هرچه خدای خواسته باشد همان شود                 

دنیا ندارد ارزش یک تار زُلف یار

در شام تار ماه رُخش گر عیان شود                   

ای عاشقان به یار رسیدن محال نیست

گر آنچه دردل است به حقیقت بیان شود                 

بی خوابی شبانه بود خود بنای عشق

دلدار گر به عاشق خود مهربان شود                      

رنج فراق و حسرت دیدار هم خوش است

دل گر به بوسه ء زلبش کامران شود                       

از اشک چشم و خون د ل وکوشش زیاد

گنج  مُراد  صاعقه  بر  آسمان    شود                      

خال لبش که نکته احساس آدمیست

بر آن بود که عقل ازآن نکته دان شود                       

عشق است علاج پیری و افتاده گی{حبیب

   هرکس که عاشق است ز سر نو جوان شود                   

 شعر از حبیب یوسفی  

http://www.afghanpoem.com