عشق دشوارترین

عشق هر چند سر آغاز همه   معضله هاست

  در  دل   که   نبُود  عشق  بقدر  پر  کا ست                                

عُمر  بی عشق بود دوزخ و با عشق بهشت

   چشم اگر باز کنی   جنت  و دوزخ این جاست                             

هرکی را چرخ به رنگ دیگری ساخته است

من به سودای نگار خود و واعظ به دعاست                              

بحث  بیخوابی  و بی آبی  و رسوایی  نیست

  صحبت  از شام فراق و گله از فاصله هاست                                

 وادی عشق چو بحر ایست که طوفان خیز است 

با خبر باش  که   این موج  پُر از  رنج و بلاست                                   

   همت از کف منه  در عشق که پیروز شوی

   که خم و پیچ سر زلف بُتان سلسله هاست                           

رنج  کوه گردی وصحرا و دمن آسان نیست

جای شبنم  به گُل  پاه  شفق   آبله  هاست                                  

ای حبیب عاشق خوبان  شو و از  جان  بگذر

  تا  شود  نام تو جاوید  که  این  لطف  خداست                                   

شعر از : حبیب یوسفی       

http://www.afghanpoem.com