عشق خوبان

مرا از عشق خوبان توبه  توبه

ز ناز ماهرویان  توبه توبه                       

لب لعل وقد سروه و رُخ ماه

زچشم و تیر مژگان توبه توبه                

علاج درد عشق است بوسه از لب

ازین تجویز و درمان توبه توبه            

به دل گفتم که کام از یار گیرم

بلب  آمد  مرا جان توبه توبه              

زند لبخند و گوید عاشقم باش

نه یک وعده نه پیمان توبه توبه         

بیاض گردن او کُشته ما را

ازان چاک گریبان توبه توبه             

به صحبت غُنچه لب تا گشاید

ز مروارید دندان توبه توبه               

حبیب ازهجرجانان گشته مجنون

ز درد سنگ طفلان توبه توبه           

    شعر از حبیب (یوسفی     

http://www.afghanpoem.com