عشق سرکش

عشق سرکش رام گردد گر دو  دل  یک جا شود

از  شممیم  بوسه  گلهای  خوشی  پیدا  شود

ناز  یاران را  کشیدن  از  سر فرزانه   گیست

سنگ  با  سیقل زدن   الماس  بی همتا  شود

دست بردست هم و لب بر لب و جام و سبو

گر چنین باشد عزیزان عمر شب کوتا شود

زندگی  آیینه   تصویر  شادی  و  غم  است

 با  تبسم   عکس   تو   انگیزه    زیبا  شود

با شراب عشق دل را شستشو از کینه کُن

کشت   امروز ات   همانا  حاصل  فردا شود

حاجت  گفتن  ندارد  قصه  های  عاشقان

 دل  ز رمز  عاشقی  با  یک  نگاه آگا شود

از امید و اعتماد انسان  رسد  بر کهکشان

همت  است  که  با عث  آسایش  دلها شود

یار را در بر گرفتن ای حبیب آسایش است

این جهان از دوستی ها نیک و روح افزا شود

شعر از حبیب یوسفی

http://www.afghanpoem.com