عشق زیبا            

عشق زیبا ترین کلام سرشت

هدیه  گُل ستان   باغ   بهشت                         

عشق   تنها دلیل  هست  بشر

عشق گرنیست آدم است گًل و خشت                 

عشق  یعنی  بیرون  شدن  از خود

عَمر بی عشق بود  پدیده زشت                    

میتوان  در  کتاب   دفتر   دهر

  با خط عشق نام خویش نوشت                       

عشق از کینه پاک گشتن هاست

عشق حماسه های دیر و کنشت                   

هیچ  دانی  که ؟  باغبان  جهان

بهتر از عشق بزر نیک نکشت                   

شهرت  عشق  او   رسد  به  فلک 

هرکی این نام  در جهان به نهشت               

 نازک است تار عشق گرچه حبیب

صد درود آنکه تار عشق برشت               

 شعر از حبیب یوسفی 

http://www.afghanpoem.com