هیچ فصل

هیچ  فصل  نیست  بهتر  از بهار عاشقی

ای خوشامصروفیت در کار و بار عاشقی                       

راه عشق است پرخطر باید کمی هوشیار بوُد

همچو  ما  بسیار  میگویند  شعار عاشقی                           

از جهان بگذشته ایم تا وصل خوبان شد نصیب

ما  که  دل  را  باختیم  اندر  قمار  عاشقی                       

زندگی   ما   ندارد   ارزش   نیم    نگاه

جان سپردن در راه عشق است وقار عاشقی                    

  شیر بودن شرط عُشاق است در وادی عشق

قسمت   هرکس   نگردد   افتخار   عاشقی                      

قدر عشق خود بدانید چون بزرگان گفته اند

که  بود  نازک  چو  موی  یار  تار  عاشقی                    

ازسروجان جان بگذرودل را به خوبان هدیه کن

ورنه  کی  میتوان  قدم  زد در   تبار  عاشقی                  

نام ور گشتیم  (حبیب ) از عشق ورنه کیستیم

بی کس  و  بیجاره یی   اندر  دیار  عاشقی

شعر از حبیب یوسفی                 

http://www.afghanpoem.com