خلقت            

تا  خداوند  دو  عالم  خلقت  آدم  نمود

در  نظام  خلقت ا ش اندیشه مبهم  نمود                                           

روح را در آن فرستاد تا که زندانی شود

در بروی روح بست و راه را محکم نمود                                            

 عظمت آفاق  را  اندازه یک زره  ساخت

مغز انسان کرد وبا مفکوره ها توهم نمود                                             

قلب را در آن بنا کرد و در او احساس داد

مرتب عشق و محبت را در آن مُلزم نمود                                              

صورتش  زیبا  و او را داد سیرت بی مثال

جُمله  اوصاف  نیکو را در درونش جم نمود                                           

منصب اش را ساخت بالا تر زمخلوق جهان

مرتب اش را اشرف مخلوق در عالم نمود                                                 

زآسمان  چندین کتاب  نازل نمود بر انبیا

تا بخوانند بهرشان این لُطف را پی هم نمود                                                

دید در فرجام انسان است نا شکر و لجوج

نفس شیطان را در او بنهاد و هم محرم نمود                                                

روز اول از برایش ساخت پاکیزه بهشت

چون گناهش دید دوزخ را به او مُنعم نمود                                                    

شُکر یزدان مینماید هر دم وساعت( حبیب

که خُدا  اورا به بهر عشق خود   شبنم نمود                                                  

شعر از :حبیب یوسفی                                                     

http://www.afghanpoem.com