لاف ازوفا

لاف ازوفا مزن که توهم بیوفا شدی

بگذاشتی مرا و به کبر و هوا شدی

 آن  وعده ها و آن همه  قول وقرارها

در انتظار جان بلب آمد کجا ؟شدی

نه یک کلام و نامه و نه یک سلام دور

ای جان  من چرا؟تو چنین کم نما شدی

جُزتودیگرکی هست ؟ که گیرد سراغ من

    غافل  چرا  ؟  ز حالت این بینوا شدی    

  در عاشقی نه جای شکایت نه شکوه ایست

  ای  جان به چشم خسته  من توتیا  شدی   

هردم  خیال  تو به  دل ام  میبرد  هجوم

 عاشق کُش و ستمگر و زور آزما شدی

با یک  نگا ه  میکشی   و  زنده  میکنی 

قربان شوم تُرا که  چی  فرُخ لقا  شدی

بگذر تو از جفا به {حبیب) ات  وفا نما

حالا  که  با  من  ای  بُت من آشنا شدی 

 شعر از: حبیب یوسفی

http://www.afghanpoem.com