من با تمام

من با تمام رنج و غم ات ،دوست دارم ات

با ناز و عشوه و ستم ات ،دوست دارم ات

هرچند  کم  نما  شده ای  ای  انیس  جان

من با همه زیاد و کم ات ،دوست دارم ات

یک  روز  با وفایی  و  یک سال  بی وفا

  بی مهربانی و کرم ات ، دوست  دارم ات

هر دم  به  شیوه  دیگری  میشوی  عیان

خیر است من به هر رقم ات ،دوست دارم ات

خواهم  تمام عُمر  تو  باشی  به  چشم من

جان میدهم و میخرم ات ، دوست دارم ات

هر جا   تو  پا  نهی  بنمایم  به شوق دل

سجده به نقشس هر قدم ات ،دوست دارم ات

ای  جان  بیا  که  در  سفر  عشق  من تو را

 جا یی که خواست دل برم ات ،دوست دارم ات    

آیی اگر  اگر شبی تو بسوی {حبیب} خویش

چون شاخ گل به بر کشم ات ، دوست دارم ات

شعر از : حبیب {یوسفی  

http://www.afghanpoem.com