مرمر تن        

   به مرمر تن تو جامه سفید خوش است   

 پیام آمدنت همچوصبح عید خوش است                                  

   ز هرنگاه  تو  صد ها  بشارت  است  مرا     

صفا و لطف تو ای روزن اُمید خوش  است                           

تویی   یگانه  گل   آرزوی   باغ   وصال

   به بحر چشم توهرکس که آرامید خوش است                               

و فا و مهر  تو را حکمت   خداوندایست

چو نور ماه رُخت ،بهر من  دمید خوش است                            

تبسم  تو تن خسته  را  بُود چون جان  

که خنده های تو با وعده و نوید خوش است                            

بیا به سوی چمن همچو شاخ  گل بخرام

 گل که  سر زند اندرکنار بید خوش است                                     

 ز  پیک  چشم  تو  هردم  شراب  میریزد

هر آنکه را  زتونیم نگاه رسید خوش است                                

هزار سال  {حبیب } گر  بود  به  رنج فراق

شب وصال تورا چون به بر کشید خوش است                               

شعر از :حبیب یوسفی                                   

http://www.afghanpoem.com