مقابل من      

گر  روبرو  شوی  تو، جانا مقابل من

با  یک  نگاه  بدانی  حال من  و دل من                     

موج  غمت  مرا  بُرد در اوج نا قراری

در بحر  زندگانی  هستی  تو  ساحل من                     

صد شکوه و شکایت دارم من از جفایت

بر من  نما  ترحُم  ای  حل  مُشکل من                       

تو ای  اُمید  جانم ، ای  راحت  و توانم

تنها تویی ز دنیا ای دوست حاصل من                      

از  پرتوه  نگاهت  کن  بزم  ما  منور

ای نور چشم مستت چون شمع محفل من                    

غم گردد از دلم دور،خوشحال وشاد ومسرور

آیی اگر تو از لُطف یک شب به منزل من                     

خوف از سفرنباشد چون همسفر تو باشی

در  کاروان  هستی  عشق تو   محمل  من                    

گوید  حبیب  هردم  اوصاف  نیک رویت

 ای  شوخ  دلنواز  و  مهرو  و مُقبل من                     

شعر از حبیب (یوسفی)ُ

http://www.afghanpoem.com