ناز دلبر      

ناز دلبر کشیدن است زیبا

یار در بر کشیدن  است زیبا                

با  نگار  پری  رُخ  و  مهرو

جام و ساغر کشیدن است زیبا                

دست دردست ولب به لب هردو

گپ به بستر کشیدن است زیبا                 

وقت  دیدار  یار  گر  ز خوشی

بال و یا پر کشیدن  است زیبا                

از  صراحی  گردن  و صورت

بوسه ها سر کشیدن است زیبا                 

آنچه را که به عقل ممکن نیست

نقش  باور  کشیدن  است زیبا                  

انتظار  نگار   و  وعده  او

تا به محشر کشیدن است زیبا                  

در راه عشق ای حبیب هردم

طرح دیگر کشیدن است   زیبا               

شعر از حبیب یوسفی

http://www.afghanpoem.com