نگاه تو

بمن که عاشقت هستم نگاهی تو کافیست

ز دور گر شنو ام من صدای تو گافیست        

تو  گر  بیایی  و  یا  نه  بمن ندارد فرق

  که  بوسه بر قدم ونقش پای تو کافیست           

بهار  را  به چمن ، گل   به شاخه میمانم

که غنچه لب و گُل خنده های تو کافیست        

مرا  به وصل  نه  کار است ؟و نه تمنایی

جفا و ناز تو، کبر و  ادای تو کافیست            

نه میل باغ نمایم ،نه  سیر دشت و دمن

دو چشم  آهو  و  قد  رسای  تو کافیست           

بپرسی  از  من  و یا گر  نپرسی احوالم

همین که گشته ام من آشنای تو کافیست           

پُل میان دو دل هست عشق پاک و خلوص

همین  که   میتپد این  دل برای تو کافیست          

اگر  {حبیب }دهد  جان  رسد به اوج  سُرور

 به  بعد رفتن من یک دعای تو کافیست               

شعر از : حبیب  یوسفی              

http://www.afghanpoem.com