قصه از عشق تو

قصه از عشق تو گر سر بنمایم امشب

باز  یک   مرتبه  محشر   بنمایم امشب

صحبت ازجوروفراق توبگویم به همه   

دل  خود  شعله  آزر  بنمایم  امشب

پیش  آیینه   روی تو  بشینم   بخیال

تا سحر  باده  به ساغر  بنمایم امشب

هر قدر  شعر که گفتم  به  قد  وبالایت

همه را  جَملگی  از  بر بنمایم  امشب

عطر اغوش و تنت را کنم احساس وجود

تا  مشام  از تو  مُعطر  بنمایم  امشب

همچو بُت عکس تورا بهر پرستش بنهم

 شیوه   مردم   کافر   بنمایم    امشب

چی شود ؟بیخبر آیی که دلم شاد شود

تا به هر قول تو باور بنمایم امشب

با حبیب ات اگر ای شوخ شوی هم پیمان

من  سر و  پای  تُرا  زر  بنمایم  امشب

شعر از حبیب یوسفی

http://www.afghanpoem.com