سال خوش            

آرزو دارم به یاران  سال نو را سال خوش

وقت خوش،ایام خوش آسایش و احوال خوش                          

دوستی  و  همدلی  و  عاشقی  و  با همی

لحظه  های  زندگانی  را بگیریم  فال  خوش                           

فگر نو    تصمیم نو    اندیشه نو    لازم است

  باید عادت ساخت بر خود شوه و منوال خوش                          

 عشق میباشد بنای  شادی و صلح وصفا

دل رباید از عزیزان خصلت و اعمال خوش                         

 خصلت نیکو نماید قلب انسان را شکار 

بار آرد بهر ما بخت خوش و اقبال خوش                      

گُل بگویید  گُل  بخندید  لحظه  های  عُمر  را

مشکلات حل میشود از لُطف واستدلال خوش                     

از  گذشت  مرد  و  زن  خانه  شود عشرت فزا

میرسند بر آرزوها زین عمل اطفال خوش                          

از غبار کینه دل را شستشو بنما حبیب

تا به خوبی بگذرانی  باز هم یک سال خوش                          

 شعر از حبیب یوسفی 

http://www.afghanpoem.com