شعر عاشقانه

خدا زلطف نموده تورا روانه بمن

بیا و سر بنما شعر عاشقانه بمن                          

بهشت هست نهان در حریم آغوشت

که بوسه از لب تو هست آب و دانه بمن                         

زشوق  دیدن  رویت  ببین  چی بیتابم

تو بیش ازین منما نازنین  بهانه بمن                     

به لحظه که تو اندر نظر نمی آیی

بود چو گوشه زندان فضای خانه بمن               

لب تو جام و نگاه خوشت صراحی می

چی جانفزاست زتو گردش زمانه بمن              

   مرا  ز  دیده   مینداز  ای  تو راحت جان 

که  تیر  چشم تو بگرفته است نشانه بمن              

به روز جمله بفکر تو میشوم مشغول

به شب خیال تو است همدم شبانه بمن           

 حبیب را نبود بی تو یک دم آسایش

 که وصل  توست  بُتا  بحر  بیکرانه بمن         

شعر از حبیب یوسفی

http://www.afghanpoem.com