تا بکی در عشق      

تا بکی در عشق خود بد نام میسازی مرا

با فریب وعده هایت خام میسازی مرا                             

یک نظر بردیده میایی و غایب میشوی

در تخیُل های خود سرسام میسازی مرا                          

هر نگاهت میکشد دل را به وادی جنون

عاقبت رسوا به خاص وعام میسازی مرا                       

روی ماهت میدرخشد در حصارابرزلف

سردچارهردم به صبح و شام میسازی مرا                           

چشم  آهو  داری  و  لعل  لبانت  دلفریب

روبرو با پسته  و بادام  میسازی  مرا                                

تا نمایم سرکشی و شکوه از هجران کنم

 با  تبسم  های  شیرین   رام  میسازی مرا                               

 بیتفاوت اینقدر هم ماه من زیبنده نیست

طعنه  سار  مردم  ایام   میسازی   مرا                                     

شورعشق انداختی درقلب محزون {حبیب}َ

همرأه مجنون مگر ؟ همگام میسازی مرا                                   

شعر از (حبیب) یوسفی                 

http://www.afghanpoem.com