تا چند به دریا

تاچند  به  دریا  نگرم ؟ تا تو سر آیی

ای  اوج   تمنای  دلم   از   سفر  آیی                       

عمریست در این ساحل دور ام به تماشا

تا  بار  دیگر  خنده  کنان  ام  به برآیی                         

آمد  به لبم جان  و تو دور از  من شیدا

ترسم  که  تو  از  موعد  خود دیر تر آیی                    

ای  رفته  به شب روز شد اکنون تو بیا باز

تا پیک خوشی در دلم ای خوش خبر آیی                    

چشمان  من  خسته  مُنور  شود  از  تو

گر  لُطف  نمایی  بمن  و  در  نظر   آیی                    

ای  لعل  لبت  جام  می   و چشم  تو  بادام

   فرش رأه ء  تو  دیده   نمایم ،  اگرآیی                     

بی   تو   نشود   عُمر  بکام  دل  حیران

خواهم که پس از شب چو طلوع سحر آیی                 

در عشق حبیب هرچی که دیدی نگُشا لب

 شاید که  سرانجام به   فتح و ظفر آیی                    

شعر از: حبیب یوسفی

http://www.afghanpoem.com