تصویر

طبیعت با تو بودن رنگ و تصویر دیگر دارد

تو با شی همراه  من  عمر   توفیر  دیگر دارد

خزان  بهتر  بود  از نو بهاران   تو اگر  آیی

صفای برگ ریزان  از  تو  تعغیر دیگر دارد

 رها  تا میشوم  از  دام  چشم ات  باز میبینم

به پایم  زلف پُر چین تو زنجیر دیگر دارد

نگاه چشم در چشمت به  چشمم راز ها گوید

 مگر  بر  بردن   دل  باز  تدبیر  دیگر  دارد

صدای پا چون آید به سر من میدوم از  شوق

 غم  هجران  تو  میدانی  که  تأثیر دیگر دارد

  ز یُمن  عاشقی  دارد  بخود  نور  نمک دنیا 

   روابط  با   بنای  عشق  تعمیر  دیگر  دارد   

چو دیدم روی ماهت را به مهتاب این چنین گفتم

که  رُخسار نگا رم  کیف   وتنویر  دیگر  دارد

حبیب  تا  میتوانی  شعر  ناب  عاشقی  بنویس

که هر عاشق   ز دید  خویش تحریر دیگر دارد 

 شعر از: حبیب یوسفی

http://www.afghanpoem.com