یا الهی

یا الهی  به  رضای تو  رضا  باید بود

در خط لُطف تو بی چون وچرا بایدبود                     

 چون  که  پیچیده  بُود فلسفه خلقت ما

هر نفس  در  گروه  سلسله ها  باید بود                     

ازغرور است که شیطان شده منفور جهان

در جدل با  حسد  ، کبر و هوا  باید بود                         

سیر اسایش گردون نشود سهل به کام

  به  امید  کرمت  دست به دعا  باید بود                             

کس نداند که پس پرده اسرار تو چیست

تا  به  آن رتبه رسیم چشم براه باید بود                        

از ازل آنچه نوشتی  تو به تقدیر همه 

سر  تسلیم  به  تدبیق   قضا  باید  بود                          

بر همه داد وگرفت تونهان است اسرار

بهر  شکرانه  به حمد و به  ثنا باید بود                         

 ای (حبیب )غیر خدا نیست سبب ساز کسی

 هر  دم  و لحظه  به  اُمید  خدا  باید بود                         

شعر از حبیب {یوسفی }ُ