یک  همدم     

یک  همدم   گُل  رُخ  پری  وش

یک کوزه شراب ناب و بی غش                 

من  باشم  و  او  و نور   مهتاب

 در   ساحل   بحر ،  کنار  آتش                      

نه  رنج  جهان   و  نه   هیاهو

نه  خاطر  ما  از آن  مُشوش                        

دو دست  بگردن  و  لب و لب

  با  بوسه  و  شوخی  و کشاکش                       

یک ساقی و یک نگار و دلدار

تا  غم   به کند   ز  دل  فرو کش                   

 هم  قصه  کنیم ز قیس  و  لیلی

  هم قصه ز رستم  و  سیاوش                        

ما چشم به ستاره گان پر نور

وارسته  ازین  زمان   سرکش                   

با  شعر  حبیب  و  سادگی  ها

نه  فکر  تجمل  و  کش  وفش                  

حبیب :یوسفی

http://www.afghanpoem.com