زشوخی

ز شوخی بگذریم امشب که جدی دوست ات دارم

    خبر گشتم  پس  از عُمری  که در عشقت  گرفتارم     

    تو سر تا پای ناز و من تمامأ غرق در خواهش

نه تو گُل مهربان گشتی  و نه من  دست بردارم

تو گر آیی و گر نایی  مرا صبر  است در خاطر

به  باغ سبز   رویا  ها   گل  اُمید  میکارم

دل   دیوانه   دارم  که   صد ها   ماجرا  دارد 

 مرا  تصمیم  آن  باشد که آنرا بر تو بسپارم

هزاران  بار  عاشق  گشتم  و  دیدم  خیالی بود

 سراسر خواب غفلت بود و عشقت    کرد بیدارم

نمیگویم  چنین  فرما  و یا  جانم  چنان بنما

فقط از لطف کاری کن بیا یک شب به دیدارم

ندانم  من چی کردی تو به قلب ناتوان ای شوخ

که شب  ها  تا سحر  با  یاد چشمان  تو  بیدارم

حبیب } ات را به عشق خود نیاز آزمودن نیست

ترحُم کن دیگر ای جان تو بیش از این میازارم

شعر از : {حبیب} یوسفی

http://www.afghanpoem.com