زن معجزه

زن معجزه خداست در روی زمین

زن مادر انبیاست در روی زمین

اهمیت زن بود به قدر دوجهان

زن دُر گرانبهاست در روی زمین

زن چشمه از حلاوت و پاکی هاست

زن مشعل و رهنماست در روی زمین

زیبایی زن نهفته در سیرت اوست

زن بحر سلیقه هاست بر روی زمین

زن مظهر عشق است و وفا است و اِمید

زن عشرت جانفزاست در روی زمین

زن منبع ایثار و فداکاری هاست

زن مهد پدیده هاست در روی زمین

زن گیره گشای همه مُشکل هاست

زن معلم اجتماست در روی زمین

زن را تو حبیب کم مداری هر گز

زن کوه وجیزه هاست در روی زمین

شعر از : حبیب یوسفی

http://www.afghanpoem.com