زندگی عشق است

زندگی عشق است وعشق است آفتاب زندگی

عُمر بی عشق  کی بود اندر حساب زندگی

از لب لعل بُتان گر بوسه ء گردد نصیب

در حقیقت  خود  بود  دُرد شراب زندگی

هست و بود خویش را قربان چشم یار کُن

تا  رها گردی تو از رنج و عذاب زندگی

دل به هم دادن بوُد بنیاد هستی در جهان

عاشقان اند جاودان اندر کتاب زندگی

زندگانی نه بشب خوابیدن و خُسپیدن است

هرکی  بیدار  است  یابد  دُر ناب زندگی

همچو دریا در تلاتم باش دایم در خُروش

 تا نگردی صید غم در پیچ و تاب زندگی

عاشقان اند مست در فکر  و خیال عاشقی

هیچ گا در سر ندارند میل خواب زندگی

پادشاه عالم هستی ای حبیب چون عاشقی

 چون نمی گردی به عمر خود خراب زندگی 

شعر از حبیب {یوسفی 

http://www.afghanpoem.com