تو هم کشتی من هم کشتم چه فرق است بین ما وتو                                  

تو آدم کشتی و من نفس خودرا از گنهگاری                                       

تو هم بردی من هم بردم به روی شانه های خود            

تو مال مردم مسکین ومن رنج از وفاداری                                         

تو هم راندی من هم راندم دوتایی با همه کوشش            

تو ملت را زخاک شان و من مکروب و مرداری                                      

توکردی  توبه  ومنهم  نمودم  توبه با  ایثار  

تو از انسانیت توبه ومن از مردم آزاری                                             

تو هر سو تخم پاشیدی و من هم بزر بنمودم

تو تخم بی اتفاقی را ومن در باغ گلکاری                                                  

تو رقصدی ومن هم رقص کردم از دل واز جان         

تو خود با ساز بادارا ت و من با ساز ناداری                                                        

تو کردی پاک ومن کردم چه فرق است زین دوتا پاکی                    

تو ظاهر را ومن باطن زترس خالق باری                                                           

                     تو هم خواندی من هم خواندم به آواز بلند هر سو                 

تو خواندی مرک وماتم را ومن از صلح و غمخواری                        

                    تواز خود بیخبر لیکین (حبیب)خود ناظر حالت                     

                     تو بی احساس ومن شبها نمودم کریه وزاری