بی حساب        

بیا زلعل لبت  بر لب ام   شراب بریز

خمار  چشم تو ام یار بی حساب بریز                     

تبسم   بنما  هر طرف  شکر افشان

طنین  گوش  مرا  نغمه  رباب  بریز                      

بسوی من تو نگای بکن که زنده شوم

تو عکس خاطره های مرا به قاب بریز                   

قدم گذار خرامان تو هر طرف از ناز

به آتش دل حسرت کش من آب بریز                      

ز یمن عطر تن ات بسترم مزین کن

فضای تار مرا نور آفتاب بریز                      

ازان می که دلم از تو آرزو دارد

بیا به ساغر  قلبم تو در شتاب بریز                        

مرا بگیر در آغوش خود سراسر شب 

حدیث عشق خود ومن تو در کتاب بریز                  

منم   حبیب تو هرگز نه خفته ام ازغم  

به چشم خسته من خوشه های خواب بریز       

شعر از حبیب یوسفی

 

http://www.afghanpoem.com