بشکند       

بشگند قانون ظلم اندر وطن آخر بخیر

میشود یکسان حقوق مرد و زن آخر بخیر                            

روشنی  تابد  ز نور دانش و علم وهنر

     جاهلیت میشود خود ریشه کن آخر بخیر                                  

آنکه تخم کینه را در بین ما پاشیده است

عاقبت  اُفتد بچاه آن چاهکن آخر بخیر                                 

کودکان ما نمانند بعد ازین بی سرپرست

میروند مکتب به کسب علم وفن آخر بخیر                            

آنکه از حق غریبان رخت نو دارد به تن

میشود کالای او روزی کفن آخر بخیر                                 

جای خار کینه گُل روید به صحرا و دمن

بلبلان  آیند  به  باغ انجمن  آخر  بخیر                                  

غم مخور ما میشویم یک ملت واحد حبیب

باز هم یک جا شویم چون روح و تن آخر بخیر                        

شعر از حبیب یوسفی

http://www.afghanpoem.com