افسانه چی حاجت           

من رفته زخویشم دیگر  افسانه چی حاجت

   این جنگ و جدل با من دیوانه چی حاجت                              

چون تو بسخن  لب بگشایی به شب وصل

دیگر گل و باغ و می پیمانه چی حاجت                            

من سوختم از هجر وفراق  تو در آتش

اگنون سخن از شمع و پروانه چی حاجت                       

هرچه بسرم آمده از دل بودُ ای دوست

اینجا گله یی از خود و بیگانه چی حاجت                       

تفسیر سر زلف تو در عقل نگنجد

آن سلسله موی تو را شانه چی حاجت                           

گفتی که ز لعل لبت یک بوسه کنی لُطف

یک عمر گذشت وعده طفلانه چی حاجت                        

تا محوه جمال تو حبیب است شب و روز

این گونه بمن خنده مستانه چی حاجت

شعر از حبیب یوسفی    

http://www.afghanpoem.com