فراموشم نشد

سال ها بگذشت و رخسارت فراموشم نشد

آن ادا و ناز و رفتارت  فراموشم  نشد                  

پیر گردیدم و مهرت تا هنوزم در سر است

چشم مست و لعل می بار ت فراموشم نشد                

آن زمان ناقراری ها وآن شور وجنون

لحظه های  وفت دیدارت  فراموشم  نشد                  

 من زیاد ت  گرچه رفتم  ای مه نامهربان

وعده  دادن  ها و آزارت  فراموشم  نشد                    

بر سرم همچون ستاره سنگ غم میریختی

تا  هنوزم  لحن  گفتارت  فراموشم  نشد                   

تو بخواب خوش و من تا صبح بیدار ازغمت

انتظار  در   پشت  دیوارت فراموشم  نشد                

بیتفاوت   میگُذشتی  و  نمیدیدی  بمن

لیک از دور سیل  یک بارت  فراموشم نشد                

سال ها شد که حبیب   توصیف رویت میکند

خواب  یادم  رفت  و اشعار ات  فراموشم  نشد

شعراز:حبیب یوسفی     

http://www.afghanpoem.com