مقام زن            

گر زن نبود به صحنه گیتی صفا نبود

آدم چی مینمود ؟چو بی بی هوا نبود                                      

 گر زن نبود مادر ما ؛ ما چی  میشدیم؟

در کودکی که عقل نبود ،دست وپا نبود                                    

 گر زن نبود شگفته ادیان اثر نداشت

زیرا    به   رهنمایی  ما  انبیا   نبود                                    

 گر زن نبود زین همه آدم در این جهان    

یک  فرد هم   بروی  زمین خدا نبود                                     

گر  زن  نبود  مولوی  بلخ  هم  نبود 

حماسه  های  مثنوی  اش  بهر  ما  نبود                               

  گر  زن  نبود  مُعرف  مردان   نامور   

از شاه جهان وتاج محل رد پا نبود                                       

گر  زن  نبود  به  غربت  وآواره گی ما    

هرسو  بساط  اهل  نظر  رو  برا  نبود                                

گر زن نبود در خور الطاف حق{ حبیب}ُ

مادر بما چو معجزه بار الهی نبود

شعر از حبیب یوسفی                            

http://www.afghanpoem.com