قرعه

قرعه عشق من ای شوخ بنام  تو فتاد

دل سودا زده یکباره  به دام تو فتاد

 تا لب شهد گشودی تو به شیرین سخنی

 شکر و قند   ز امواج  کلام  تو  فتاد

تو گذشتی  و  نکردی نظری جانب من 

در دلم حسرت و  ارمان  سلام  تو فتاد

چون قد سروه تورا دید صنوبر در باغ

سر تسلیم فرو ماند و به گام تو فتاد

بس  پریدم  چو  کبوتر بسر  دیوارت

پر  و بالم همه در گوشه بام تو فتاد

گفته یی میکُشی ام ای بُت مهرو از ناز

مژده یی در دل ازین  لطف مُدام تو فتاد

آنچه دستور تو باشد بسر و دیده شود

ای  شأه  حسن  ،زمانه  به مرام تو فتاد

جادوی چشم تو تا خورد به چشمان حبیب

خود بخاک   قدم ات  همچو  غلام تو فتاد

شعر از :حبیب یوسفی 

http://www.afghanpoem.com